Sundukan Cardu-palvelun käyttöehdot

Voimassa 5.11.2012 lähtien

1. Yleistä

Nämä ovat Sunduka Oy:n (jäljempänä ”Sunduka”) Cardu mobiilikortti-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöä koskevat yleiset ehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin käyttäjän toimiin Palvelussa. Käyttämällä Palvelua rekisteröitymällä tai muutoin nämä Ehdot tulevat Käyttäjää sitoviksi.
Palvelu saattaa sisältää lisäksi joitakin toimintoja koskevia erityisehtoja (kuten maksamiseen liittyviä ehtoja sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä ehtoja), joita sovelletaan Käyttäjän toimintoihin näiden Ehtojen lisäksi.

2. Palvelun käyttöön oikeutetut

Palvelua saavat käyttää vähintään 15-vuotiaat Käyttäjät. Alle 15-vuotiaan Käyttäjän osalta Palvelun käytön saa aloittaa vain vanhemman tai laillisen holhoojan etukäteen antamalla suostumuksella. Palvelussa saattaa olla joitain ominaisuuksia, kuten maksamiseen liittyviä lisäpalveluita, joiden käytön aloittamiseen tarvitaan vanhemman tai laillisen holhoojan etukäteen antama suostumus. Palveluun rekisteröityvän on oltava oikeustoimikelpoinen.

3. Rekisteröityminen ja vastuu Palvelun käytöstä

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä, joidenkin henkilö- sekä muiden tietojen luovuttamista Sundukalle ennen kuin Palvelun käyttö voidaan aloittaa. Rekisteröityminen edellyttää tiedonsiirtoa verkossa, ja tiedonsiirrosta saatetaan veloittaa Käyttäjältä mobiilidataan liittyviä maksuja.
Käyttäjä sitoutuu antamaan oikeat tiedot rekisteröinnin yhteydessä sekä pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Käyttäjän tulee noudattaa huolellisuutta käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä mahdollisen pin-koodin säilyttämisessä väärinkäytösten välttämiseksi, ja ilmoittaa Sundukalle viivytyksettä kaikista väärinkäytöksistä. Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä. Alaikäisen osalta vanhempi tai laillinen holhooja on vastuussa Käyttäjän Palvelun käytöstä.
Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa rekisteröitymisensä ja palvelun käytön. Rekisteröinnin lopettaminen tapahtuu lähettämällä Sundukalle sitä koskeva pyyntö näiden Ehtojen lopussa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Pelkkä sovelluksen poisto Käyttäjän päätelaitteesta ei lopeta rekisteröityneenä oloa. Sunduka voi lopettaa Käyttäjän rekisteröitymisen tai rajoittaa pääsyä joihinkin Palvelun osiin, jos Sundukalla on perusteltu syy uskoa Käyttäjän rikkoneen Ehtoja. Sunduka voi lakkauttaa rekisteröitymisen, jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana.

4. Palvelun käyttöä koskevat oikeudet ja rajoitukset

Palvelua on sallittua käyttää vain kulloinkin voimassa olevien Ehtojen ja soveltuvan lainsäädännön sekä Palvelussa mahdollisesti erikseen annettujen ohjeiden ja ehtojen mukaisesti. Sunduka myöntää Käyttäjälle näissä Ehdoissa määritellyn rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman käyttöoikeuden Palveluun ainoastaan Käyttäjän henkilökohtaista käyttöä varten, eikä Käyttäjä saa osaksikaan käyttää Palvelua kaupallisiin tarkoituksiin. Sunduka ei myönnä Käyttäjälle mitään muita oikeuksia Palveluun kuin näissä Ehdoissa erikseen mainitut oikeudet.
Käyttäjällä on oikeus katsella ja selata Palvelua ja sen sisältöä (jäljempänä ”Sisältö”) sekä käyttää Palveluun sisältyviä ominaisuuksia. Käyttäjä ei saa muokata tai jäljentää Palvelua tai Sisältöä millään tavoin eikä osittainkaan sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, siirtää, esittää julkisesti tai muulla tavoin julkistaa Palvelua tai Sisältöä.
Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua (i) lainvastaisiin toimiin; (ii) toimintaan, jonka tarkoituksena on keskeyttää Palvelun toiminta, vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palvelua tai muutoin häiritä Palvelun toimintaa (mm. viruksien, ajastettujen häiriöohjelmien tai muun Palvelun ohjelmalliseen rakenteeseen vaikuttamaan pystyviä osia sisältävän aineiston sijoittaminen Palveluun); (iii) muunlaiseen väärien tietojen antamiseen.
Käyttäjä ei saa lähettää, toimittaa tai julkaista Palvelussa mitään sellaista sisältöä (mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, tekstit, kuvat, tykkäykset ja tunnukset), joka on (i) lain tai hyvän tavan vastaista tai muutoin julkaistavaksi soveltumatonta, (ii) kolmansien osapuolien oikeuksia loukkaavaa tai (iii) oikeudettomasti joitain tuotteita tai palveluja mainostavaa, eikä muutoinkaan käyttää sisällöntuotanto-ominaisuuksia sopimattomasti ja hyvän tavan vastaisesti.
Käyttäjä vapauttaa Sundukan ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvat yhtiöt sekä kaikki niiden edustajat, johtajat ja toimihenkilöt vastuusta liittyen kaikkiin vaatimuksiin, jotka aiheutuvat käyttäjän Palvelun käyttämisestä.
Sundukalla on oikeus milloin tahansa rajoittaa Palvelun tai sen toimintojen käyttöä sekä perustellusta syystä estää Käyttäjän pääsy Palveluun. Sunduka voi käyttää mainittuja oikeuksiaan ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta. Sunduka pidättää lisäksi oikeuden vedota kaikkiin näissä Ehdoissa määriteltyjen rajoitusten rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

5. Henkilötietojen käsittely

Sunduka käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterin rekisterinpitäjänä. Käyttäjien tietoja käsitellään ja luovutetaan rekisteriselosteessa kuvatuin tavoin.

6. Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot

Sunduka voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta koskevia ja Palvelun käyttöä kuvaavia tietoja Palvelun käytön kautta ja Palvelun taustalla olevan sovelluksen avulla.
Statistiikan keräyksen tarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelua, jotta se palvelee Käyttäjiä entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Palvelun kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Palvelun toimintojen tehon mittauksessa. Kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen.

7. Paikkatiedot

Käyttäjä voi jakaa olinpaikkansa Palvelun ominaisuuksia käyttämällä, jolloin Käyttäjä voi esimerkiksi vastaanottaa Palvelun kautta ajankohtaisia tarjouksia tahoilta, joiden liikkeet sijaitsevat Käyttäjän lähellä. Käyttämällä paikkatiedon jakamisominaisuuksia Käyttäjä hyväksyy, että Sunduka voi käsitellä ja luovuttaa kyseisiä tietoja kolmansille tahoille ja muille palveluille paikkatietoihin perustuvien palvelujen tarjoamiseksi.

8. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja Sisältö ovat Sundukan tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, jota tekijänoikeuslait ja kansainväliset tekijänoikeussopimukset suojaavat. Kaikki Palveluun ja Sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet (mm. tekijänoikeudet, rekisteröidyt ja rekisteröimättömät tavaramerkki- ja mallioikeudet, domain-nimet, patentit, tietokantaoikeudet sekä liikesalaisuudet) kuuluvat Sundukalle tai sen yhteistyökumppaneille tai Palvelussa muuten ilmeneville tahoille. Kaikki oikeudet pidätetään. Palvelun käyttö ei anna Käyttäjälle immateriaalioikeuksia mihinkään tietoon tai sisältöön Palvelussa.

9. Linkit Palvelussa

Palvelussa on linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin ja ylläpitämiin internetsivustoihin, sovelluksiin tai palveluihin. Sunduka ei valvo tai tarkista linkitettyjen sivustojen, sovellusten tai palveluiden sisältöä eikä vastaa niiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta. Linkkien sisällyttäminen Palveluun ei myöskään ole osoitus siitä, että Sunduka millään lailla kannattaisi tai mainostaisi linkitetyn sivuston palveluita eikä mitään muuta Sundukan ja linkitetyn sivuston, sovelluksen tai palvelun välisestä suhteesta. Linkitetyt sivustot, sovellukset tai palvelut eivät ole Palvelun osia eivätkä ne ole millään lailla Sundukan hallinnassa. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta ja että Käyttäjä käyttää linkitettyjä sivustoja, sovelluksia ja palveluita omalla vastuullaan. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti linkitetyn sivuston, sovelluksen ja palvelun käyttöehtoihin ja mahdollisiin muihin ohjeisiin ennen kyseisen aineiston käytön aloittamista.

10. Maksut

Palvelun käyttö sisältää tiedonsiirtoa, ja Käyttäjä vastaa maailmanlaajuisesti tiedonsiirrosta aiheutuvista kustannuksistaan, sekä Palvelun käyttöön mahdollisesti liittyvien teksti- tai kuvaviestien, puheluiden tai muiden vastaavien toimien aiheuttamista kustannuksista. Sunduka ei vastaa tiedonsiirron tai muiden telepalveluiden tarjonneiden palveluntarjoajien veloittamista maksuista.

11. Tiedotteet

Palvelussa saatetaan aika ajoin julkaista tiedotteita, ja Sunduka voi myös lähettää Käyttäjälle Palvelua koskevia tiedotteita Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Tiedotteet katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun ne on lähetetty Käyttäjälle tai sisällytetty Palveluun. Mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä, katsotaan Käyttäjän vastaanottaneen ilmoitukset lähetystavasta riippumatta.

12. Mainonta

Palvelu, sen Sisältö ja Palvelun perusteella tapahtuva viestintä voivat sisältää mainoksia, ja ne ovat kiinteä osa Palvelua.

13. Palvelun kehittämisideat

Sunduka ottaa Käyttäjiltä vastaan ideoita Palvelun kehittämiseksi. Toimittamalla Sundukalle ideoita, ehdotuksia tai muuta palautetta Palvelun kautta tai muuta kautta, Käyttäjä hyväksyy sen että: (i) kyseinen palaute ei sisällä luottamuksellista tai kenenkään yksinoikeudella omistamaa tietoa; (ii) Sundukalla itsellään voi olla samankaltaisia kehitysideoita; (iii) Sundukalla ei ole salassapitovelvollisuuksia Käyttäjän yhteydenottoihin ja ideoihin liittyen; (iv) Sunduka voi vapaasti hyödyntää ja jatkokehittää Käyttäjältä vastaanottamiaan ideoita, ehdotuksia ja muuta palautetta mihin tahansa tarkoitukseen; ja (v) Käyttäjä ei ole oikeutettu korvaukseen Sundukalta tai sen yhteistyökumppaneilta.

14. Palvelun saatavuus ja tekniset edellytykset

Palvelun käyttäminen edellyttää tiettyjen Sundukan tai kolmannen osapuolten kehittämien ohjelmistojen lataamista. Palvelu, jotkut sen ominaisuudet sekä Palvelun toiminta voivat olla riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällön formaateista. Sunduka julkaisee aika ajoin päivityksiä, jotka Käyttäjien on suositeltavaa ladata päätelaitteeseensa niistä tiedon saatuaan. Päivitysten lataamatta jättäminen voi johtaa siihen, että Palvelua enää ole mahdollista käyttää.
Palvelun saatavuus voi vaihdella ja on yksinomaan Sundukan päätettävissä, mukaan lukien palvelun maantieteellinen ja kielellinen saatavuus. Sunduka ei takaa, että Palvelu olisi saatavilla. Sunduka voi yksinomaisen harkintansa mukaan muuttaa ja korjata Palvelua tai lopettaa sen kokonaisuudessaan tai osittain, sekä keskeyttää Palvelun käytettävyyden mm. huoltotaukojen aikana.

15. Vastuunrajoitukset

Sunduka tarjoaa Palvelun ja Sisällön ”sellaisina kuin ne ovat” ilman minkäänlaisia takuita. Sunduka ei vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, virheettömästä ja oikea-aikaisesta käytettävyydestä, toimivuudesta ja hyödynnettävyydestä. Sunduka ei myöskään vastaa Sisällön tai Palvelussa näkyvien, annettavien tai Palvelun kautta välitettävien tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista eikä oikeuksien loukkaamattomuudesta.
Sunduka ei anna mitään takuita Palvelun suojauksesta tai siitä, että Palvelun kautta lähetettävät tiedotteet tai muut viestit tai aineistot eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Sunduka ei voi taata Palvelun kautta lähettävien tietojen tietoturvaa. Sunduka ei ole vastuussa Käyttäjän lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista.
Käyttäjä ymmärtää ja sitoutuu siihen, että hän käyttää Palvelua omalla riskillään.
Sunduka ei ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuuteen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista (mukaan lukien mm. liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai tietojen menettämisestä tai liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvat vahingot), jotka johtuvat Palvelun tai Sisällön käyttämisestä tai käytön estymisestä tai näistä Ehdoista, riippumatta siitä, perustuvatko vahingot sopimukseen, oikeuden loukkaukseen, huolimattomuuteen tai muuhun perusteeseen, vaikka Sundukalle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

16. Vahingonkorvaukset

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Sundukalle kaikki kustannukset, vahingot ja tappiot, joita Sundukalle aiheutuu kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat siihen, että Käyttäjä rikkoo Ehtoja tai Käyttäjä mahdollistaa kolmannen osapuolen väärinkäyttää Palvelua siten, että Käyttäjä ei ole riittävällä tavalla suojannut käyttäjätunnustaan, salasanaansa ja pin-koodiaan väärinkäytöksiltä.

17. Sovellettava lainsäädäntö

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun, erimielisyydet ratkaistaan Suomessa Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

18. Ehtojen pätevyys

Näillä Ehdoilla ei rajoiteta mitään sellaisia Käyttäjän asuinmaan pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia, joista Käyttäjä ei lain mukaan voi luopua. Jos jokin Ehtoihin sisältyvistä seikoista todetaan lainvoimaisella päätöksellä pätemättömäksi, ei sillä ole vaikutusta Ehtoihin muuten, ja pätemättömäksi todettu ehto korvataan Ehtojen tarkoitusta lähinnä olevalla pätevällä ehdolla. Osa Ehdoista on sellaisia, että niiden on tarkoitus jäädä ja ne jäävät voimaan senkin jälkeen, kun Käyttäjän rekisteröityminen on päättynyt.

19. Muutokset Ehtoihin ja siirrettävyys

Sunduka pidättää oikeuden harkintansa mukaan muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutokset tulevat voimaan, kun muutoksista on ilmoitettu Palvelussa, jonka jälkeen niitä sovelletaan Käyttäjän toimintoihin Palvelussa.
Sunduka voi siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa sen konserniyhtiölle, ja lisäksi Sunduka voi siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle liiketoiminnan myynnin, fuusion tai muun yritysjärjestelyn yhteydessä taikka muutoin lain mukaisesti.

20. Palvelun ylläpitäjä

Palvelua ylläpitää:

Sunduka Oy
Merikoskenkatu 7 B 52, 90500 Oulu
y-tunnus: 2303055-2
S-posti: support@sunduka.com

Edut ovat nyt Cardulla. Eivät kortilla.