Cardu-palvelun käyttöehdot

Voimassa 28.2.2019 lähtien

Näitä ehtoja sovelletaan Sunduka Oy:n omistamassa Cardu -palvelussa, Y-tunnus: 2303055-2, osoite: Merikoskenkatu 7B52, 90500 Oulu.

1. Määritelmät

Asiakas tarkoittaa Palvelusopimuksessa tai Tarjouksessa nimettyä asiakasta.
Immateriaalioikeudet tarkoittaa kaikkia rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä aineettomia oikeuksia niihin liittyvine muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuksineen, kuten tekijänoikeuksia, patentteja, hyödyllisyys-mallioikeuksia, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, liikenimiä, tuotenimiä, liikesalaisuuksia, tieto-taitoa, teknologiaa, menetelmiä ja kaavoja, keksintöjä, kehitystyökaluja sekä kaikkea niihin liittyvää aineistoa ja dokumentaatiota, jotka muodostavat, kuvaavat tai liittyvät aineettomiin oikeuksiin.
Luottamuksellinen Aineisto tarkoittaa kaikkea luovuttavalta osapuolelta (”Luovuttaja”) vastaanottavalle osapuolelle (”Vastaanottaja”) sopimuksen yhteydessä missä tahansa muodossa (kirjallisesti, suullisesti, esimerkkien, mallien, ohjelmistokoodin tai teknisten kuvausten muodossa tai muulla tavalla) tullutta tietoa ja aineistoa.

Luottamukselliseksi Aineistoksi ei kuitenkaan katsota aineistoa, joka (i) luovutushetkellä on jo julkisesti tiedossa tai joka tulee Luottamuksellisen Aineiston luovuttamisen jälkeen julkiseksi tiedoksi ilman, että tätä Sopimusta rikotaan, (ii) on todistettavasti kehitetty Vastaanottajan toimesta ilman Luottamuksellisen aineiston hyödyntämistä, (iii) on saatu laillisesti ei-luottamuksellisena muualta kuin Luovuttajalta ja edellyttäen, että sellaista tahoa ei ollut eikä ole kielletty paljastamasta sellaista tietoa.
Mobiilikortti tarkoittaa Toimittajan Palvelun Cardu-mobiilisovelluksen avulla toimitettua digitaalista korttia loppukäyttäjän puhelimeen.

Palvelu tarkoittaa Toimittajan kehittämää Cardu mobiilikortti-palvelua, jossa Cardu mobiilikortti sovellus ladataan käyttäjän päätelaitteeseen, joka on yhteydessä Cardu Manager sisällönhallintajärjestelmään.
Palvelusopimus tarkoittaa Toimittajan ja Asiakkaan välistä Sopimusta Palvelun toimittamisesta.
Sopimus tarkoittaa Palvelusopimusta, näitä yleisiä ehtoja, niiden liitteitä, sekä niihin mahdollisesti myöhemmin tehtäviä muutoksia.

Tarjous tarkoittaa Toimittajan tekemää tarjousta Palvelujen toimittamisesta.
Toimittaja tarkoittaa Sunduka Oy:tä.

2. Palvelu

2.1. Palvelun sisältö

Tuotteen kautta Asiakas pystyy tiedottamaan palvelun haltijoille haluamiaan asioita käyttäen hyväkseen Toimittajan kehittämiä mobiilisovelluksia, taustaohjelmistoja ja järjestelmiä. 30 päivän testijakson aikana ja riippuen tilauksesta tämän jälkeen saa asiakas rajatun tai täyden käyttöoikeuden Cardu Managerin toiminnallisuuksiin.

Palvelulla tarkoitetaan Toimittajan kehittämää kokonaisjärjestelmää digitaalisen kanta-asiakaskanavan luomiseksi: Cardu -palvelun mobiilisovellukset eri alustoille, taustajärjestelmä sisällön toteuttamiseksi ja hallintaan sekä palvelun tuottamiseen liittyvä tekninen tuotanto, ohjelmiston ylläpito sekä tarvittava tekninen tuki.

Palveluun sisältyvät ilman eri korvausta kaikki Palvelun yleiset kaikille suunnatut päivitykset, mutta eivät mahdolliset valinnaiset lisäpäivitykset. Toimittaja tiedottaa Asiakkaalle yleisistä päivityksistä ja lisäominaisuuksista viimeistään kun ne tulevat julkisesti saataville. Mikäli Asiakas myöhemmin haluaa laajentaa Cardu –palvelun sisältöään eri toiminnoilla, sopivat Osapuolet erikseen mahdollisten lisätoimintojen sisällöstä, hinnoista ja aikataulusta.

2.2. Toiminnallisuudet, täysi käyttöoikeus

Mobiilikortti Cardu –palvelussa

Toimipaikkatiedot

Kaikki palvelun yleiset toiminnot käytössä, kupongit, digitaaliset leimapassit, analytiikka käytöstä, push-notifikaatio tai tekstiviestimahdollisuus sisällöstä, palautteen antaminen ja kerääminen

SKJ -kassaintegraatio

Landing page palvelun ja kanta-asiakaskortin lataamiseen asiakkaan omalta sivulta, Somesta sähköpostista sekä printistä

Mahdollisuus jakaa palvelu avustetusti kaikille kanta-asiakkaille suoraan CarduManagerin kautta

Rajoittamaton sisältömäärä

Rajoittamaton latausmäärä

Cardu -palveluun ja sovelluksiin tulevat yleiset päivitykset ja lisätoiminnot

Kaikkien tuettujen mobiilialustojen client ohjelmistot

3. Asiakkaan velvoitteet

3.1. Asiakkaan aineisto

Mikäli Asiakas itse tai sen yhteistyökumppanit julkaisevat materiaalia Palvelussa, vastaavat he itse sen oikeellisuudesta, siitä että materiaali ei loukkaa kolmansien oikeuksia, ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan aineisto on Toimittajan käytettävissä sovittuna aikana, sovitun mukaisena (ml. mahdolliset rajapintayhteensopivuudet) ilman puutteita ja virheitä.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan aineisto on kustannuksitta Toimittajan käytettävissä sovittuun tarkoitukseen. Mikäli Toimittajaa kohtaan esitetään vaatimus, että Asiakkaan aineiston käyttö sovittuun tarkoitukseen loukkaa jonkun kolmannen osapuolen oikeuksia, Asiakas ottaa täyden vastuun tällaisista vaatimuksista, hoitaa kustannuksellaan Toimittajan puolustautumisen niiden esittäjää vastaan ja maksaa Toimittajan puolesta ja korvaa Toimittajalle kaikki vaatimuksesta johtuvat kulut, korvaukset ja vahingot.

Toimittaja on oikeutettu käyttämään Asiakkaan aineistoa ainoastaan sovittuun tarkoitukseen. Kaikki muu käyttö on kielletty.

Henkilötietojen käsittely
Ottaessaan käyttöön Cardu OnLine palvelun, tallennetaan käyttäjästä hänen käyttöönoton yhteydessä antamansa tiedot joita vähintään ovat Yrityksen nimi, yhteyshenkilön sähköposti sekä puhelinnumero. Näitä tietoja voidaan käyttää Palvelun tarjoajan toimesta uudelleen kontaktointiin Palvelun käyttöönottoon liittyen.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja on vastuussa palvelun käyttäjien henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä omassa toiminnassaan noudattamalla kaikkia kulloinkin voimassa olevia henkilötietolainsäädännön säännöksiä sekä itsesääntelyohjeita, joihin Asiakas on mahdollisesti sitoutunut (kuten Suomen Asiakasmarkkinointiliitto ry:n käytännesäännöt). Asiakkaan vastuulla on mm. vaadittavien rekisteriselosteiden laadinta ja saatavilla pito sekä tietojen käsittelyyn liittyvän informointivelvoitteen noudattaminen. Asiakas on velvollinen laatimaan ja toimittamaan tietosuojaviranomaisille mahdollisesti lainsäädännössä edellytetyt ilmoitukset henkilötietojen käsittelystä. Mikäli Asiakas saa uusia kanta-asiakkaita Palvelun kautta siten, että kuluttaja ryhtyy Asiakkaan kanta-asiakkaaksi Palvelussa, on erityisen tärkeää ja Asiakkaan vastuulla, että vaadittava tietosuojainformaatio annetaan Palvelun käyttäjälle kanta-asiakkaaksi ryhtymisen yhteydessä.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan ja on vastuussa palvelun tietoturvasta siltä osin, kun käyttäjien henkilötietoja liikutetaan Sundukan ja Asiakkaan välillä Asiakkaan järjestelmissä.

4. Yleiset velvoitteet

Julkaisija vastaa siitä, että sen käyttäjät säilyttävät käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti eivätkä paljasta niitä kolmansille osapuolille. Julkaisija on vastuussa käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä.

Julkaisija sitoutuu viipymättä ilmoittamaan toimittajalle salasanan joutumisesta kolmannen osapuolen tietoon tai epäilemästään käyttäjätunnuksen tai salasanan väärinkäytöstä. Julkaisijan vastuu käyttäjiensä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta ohjelmistopalvelun käytöstä lakkaa, kun Sunduka Oy on vastaanottanut kumppanin ilmoituksen tai toimittaja on muulla tavoin havainnut väärinkäytön.

Julkaisija on Sunduka Oy:n kirjallisesta pyynnöstä velvollinen vaihtamaan ohjelmistopalvelun käyttämiseksi vaadittavan salasanan, jos se on tarpeen ohjelmistopalveluun kohdistuvan vakavan tietoturvauhan vuoksi.

Sunduka Oy:llä on oikeus julkaisijaa kuulematta estää julkaisijan pääsy ohjelmistopalveluun, jos Sunduka Oy perustellusti epäilee asiakkaan kuormittavan tai käyttävän ohjelmistopalvelua tavalla, joka vaarantaa ohjelmistopalvelun tuottamisen muille käyttäjille. Sunduka Oy:n on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava kumppanille pääsyn estämisen syistä.

4.1. Toimittajan velvollisuudet

Toimittaja vastaa siitä, että toimittajan vastuulla olevat tehtävät tehdään sopimuksen mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävien edellyttämällä ammattitaidolla. Toimittaja tuottaa ohjelmistopalvelun sopimuksen mukaisesti. Toimittaja vastaa ohjelmistopalvelun tuotantoympäristöstä ja siitä, että ohjelmistopalvelu vastaa sitä, mistä sopijapuolet ovat kirjallisesti sopineet.

Toimittajan velvollisuudet ovat seuraavat:

  • Huolehtia Cardu-ohjelmistopalvelun saatavuudesta, saatavuustason mittauksesta ja monitoroinnista kuten tässä palvelutasokuvauksessa on sovittu
  • Vastata ja huolehtia palveluun liittyvien fyysisten tietojenkäsittelylaitteiden toimivuudesta, huollosta ja suorituskyvystä
  • Huolehtia ja vastata palveluun liittyvien asiakasohjelmistojen toimivuudesta ja ylläpidosta
  • Vastata siitä, että palveluun liittyvä toimittajan aineisto on huolellisesti sekä oikeellisesti laadittu ja ajantasainenIlmoittaa palvelun asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteestä kumppanille etukäteen ja pyrkiä siihen, että asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteet eivät aiheuta kohtuutonta häiriötä palvelun käytölle
  • Ilmoittaa viipymättä asiakkaalle tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa estää ohjelmistopalvelun sopimuksenmukaisen käyttämisen

5. Sisällöntuotanto

Asiakas saa tunnukset, joilla voidaan julkaista ja hallinnoida omaa näkymää sekä syöttää sisältöä palveluun. Mikäli Asiakas haluaa, että sisältöä tuotetaan toimittajan toimesta, Asiakkaalta saatuun materiaaliin ja tietoon perustuen, hinnoitellaan tämä työ erikseen käytävissä neuvotteluissa ellei sitä sopimuksessa/tilausvahvistuksessa ole erikseen määritelty. Asiakkaan tulee asianmukaisesti hoitaa kaikki velvoitteensa ja muutenkin parhaansa mukaan myötävaikuttaa julkaistun sisällön oikeellisuuteen ja lainmukaisuuteen.

6. Immateriaalioikeudet

Kaikki Immateriaali- ja muut oikeudet Palveluun, sen osiin, dokumentaatioon, ja taustamateriaaleihin säilyvät Toimittajalla, eikä palvelun käyttöönotto siirrä mitään oikeuksia Asiakkaalle.

Asiakas saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun ei-siirrettävän käyttöoikeuden.

Toimittajan tulee puolustaa Asiakasta, jos tätä kohtaan esitetään väite, että Palvelun käyttö loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia käyttömaassa edellyttäen, että Asiakas ilmoittaa kirjallisesti Toimittajalle esitetystä väitteestä ja antaa Toimittajan käyttää vastaajan puhevaltaa sekä antaa Toimittajalle sen pyynnöstä ja kustannuksella kaikki saatavissa olevat tarpeelliset tiedot ja avun sekä tarpeelliset valtuutukset. Toimittaja vastaa tuomittujen tai sovittujen korvausten maksamisesta kolmannelle osapuolelle, jos Asiakas on menetellyt edellä kerrotun mukaisesti.

Jos edellä mainittu väite on tehty ja Toimittajan oman näkemyksen mukaan on olemassa perusteltu riski siitä että Palvelun käyttö loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, Toimittajan tulee välittömästi joko (a) hankkia Asiakkaalle oikeus jatkaa Palvelun käyttämistä tai, (b) vaihtaa toimituksen kohde sitä vastaavaan sopimuksen mukaiseen Palveluun tai (c) toimittaa Asiakkaalle Palvelun muutos tai uusi versio, jolla rikkomus tai uhkaava rikkomus voidaan välttää ja joka säilyttää kaikki Palvelun ominaisuudet.

Toimittaja ei kuitenkaan vastaa väitteestä, joka (a) tehdään sellaisen tahon toimesta, jolla on määräysvalta Asiakkaaseen tai johon Asiakkaalla on määräysvalta siten kuin määräysvalta kirjanpitolaissa määritellään; (b) johtuu Asiakkaan toimituksen kohteeseen tekemästä muutoksesta tai Asiakkaan kirjallisesti antamien ohjeiden noudattamisesta; (c) johtuu toimituksen kohteen käyttämisestä yhdessä muun kuin Toimittajan toimittaman tai hyväksymän tuotteen tai palvelun kanssa tai (d) olisi voitu välttää käyttämällä julkistettua Toimittajan asiakkaan käyttöön ilman erillistä veloitusta tarjoamaa toimituksen kohdetta vastaavaa sopimuksen mukaista tuotetta tai palvelua.

Toimittajan vastuu Palvelun Immateriaalioikeuksien loukkauksista rajoittuu tässä kohdassa 0 sovittuun.

7. Vahingonkorvaukset ja vastuunrajoitukset

Toimittajan maksettavaksi tulevien korvausten kokonaismäärä ei voi ylittää viittätoista prosenttia (15 %) Sopimuksen nojalla Toimittajalle viimeisen kuuden kuukauden aikana suoritettua määrää Palvelun arvonlisäverottomista kuukausimaksuista. Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta (mukaan lukien menetetty liikevoitto, menetetyt liiketoimintamahdollisuudet, ja kadonnut tieto).

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota Toimittajan ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia Toimittaja ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Toimittajan on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle sopijapuolelle.

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai rikkomalla tämän Sopimuksen kohtaa 6 (Immateriaalioikeudet).

Lukuun ottamatta Sopimuksessa sovittuja vakuutuksia ja vastuita, Toimittaja sulkee pois kaikkien muiden vakuutusten, takuiden ja vastuiden (nimenomaiset, kirjoittamattomat, lainsäädäntöön perustuvat tai muutoin mahdollisesti olemassa olevat) kuten (niihin kuitenkaan rajoittumatta) virheettömyyteen, myyntikelpoisuuteen, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuuteen tai muuhunkaan Palvelun ominaisuuteen liittyvien vakuutusten tai takuiden sovellettavuuden. Asiakas hyväksyy lisäksi sen, että Toimittajan Sopimuksen aikana antamat suositukset ja ohjeet ovat luonteeltaan vain ehdotuksia tiettyjen toimenpiteiden tekemiseen, joten niiden täytäntöönpano edellyttää Asiakkaan tekemiä päätöksiä ja toimenpiteitä.

8. Luottamuksellisuus

Vastaanottaja sitoutuu pitämään Luottamuksellisen Aineiston ehdottoman luottamuksellisena ja olemaan paljastamatta sitä kenellekään kolmannelle taholle lukuun ottamatta Asiakasta jos se on tarpeen Asiakassopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Vastaanottaja sitoutuu rajoittamaan Luottamuksellisen Aineiston käytön ainoastaan tämän Sopimuksen mukaiseen ja Resurssitilauksessa sovittuun tarkoitukseen.

Vastaanottaja voi luovuttaa Luottamuksellista aineistoa omille osakkuusyhtiöilleen, alihankkijoilleen ja konsulteilleen samoin rajoituksin kuin millä Vastaanottaja sai Luottamuksellisen aineiston Luovuttajalta. Vastaanottaja takaa sen, että tällaiset osakkuusyhtiöt, alihankkijat ja konsultit noudattavan tämän sopimuksen salassapitovelvoitteita.

Huolimatta siitä mitä muuten on sovittu, Vastaanottaja voi luovuttaa Luottamuksellista aineistoa jos laki, tuomioistuimen määräys tai muut pakolliset asetukset niin vaativat, sillä edellytyksellä että Vastaanottaja, siltä osin kuin on mahdollista, ilmoittaa asiasta etukäteen kirjallisesti Luovuttajalle ja on tehnyt kaiken kohtuullisen Luottamuksellisen aineiston luovutuksen estämiseksi.

Sopimuksen päättyessä tai tiedon luovuttaneen osapuolen sitä pyytäessä, Vastaanottaja sitoutuu viivytyksettä lopettamaan saamansa luottamuksellisen tiedon käytön ja palauttamaan luovuttajalle saamansa luottamukselliset tiedot sekä sen kopiot ja jäljennökset. Mikäli luottamuksellisia tietoja tai sen kopioita ja jäljennöksiä ei voida palauttaa, Vastaanottaja sitoutuu tuhomaan ne.

Tässä mainittu salassapitovelvoite on voimassa viisi (5) vuotta Sopimuksen päättymisestä.

9. Yleiset maksuehdot

Cardu –palvelun voi ottaa käyttöön OnLine –ostoksen kautta, jolloin kk-maksu perustuu palvelupaketin suuruuteen. Tällöin maksu veloitetaan asiakkaan ilmoittamalta luottokortilta PayPalin edustaman BrainTree –nimisen maksupalveluyrityksen toimesta. Toimittaja ei kerää eikä tallenna asiakkaan luottokorttitietoja missään palvelun vaiheessa.

CarduPro version hinnoittelussa noudatetaan seuraavia maksuehtoja:

Jos Sopimuksessa ei ole sovittu erikseen Palvelun tai sen osan hinnoittelusta, sovelletaan Toimittajan voimassaolevaa yleistä hinnastoa.
Palvelun käyttöönottomaksu on maksettava 10 päivän kuluttua Sopimuksen allekirjoituksesta. Kk-maksut maksetaan 3 kk:n erissä etukäteen. Asiakasmäärän kasvusta johtuva kk-maksun nouseminen veloitetaan takautuvasti siltä ajalta, kun asiakasmäärä on kasvanut yli edellisen kk-maksua nostavan rajan.

Muu työ laskutetaan kun työ on tehty tai palvelu toimitettu. Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole toisin sovittu kirjallisesti.

Mikäli sopimuksessa noudatetaan palvelun vuosihinnoittelua, laskutetaan se uuden sopimusvuoden ensimmäisenä kuukautena.

Mikäli palvelusopimus halutaan irtisanoa, tulee se tehdä kirjallisesti. Kk-sopimuksen osalta irtisanomisaika on määräajan jälkeen 3 kk irtisanomista seuraavan kuukauden alusta.

Mikäli sopimuksessa noudatetaan vuosisopimusta, tulee se sanoa irti 3 kk ennen seuraavan sopimusvuoden alkua.

Muussa tapauksessa sopimus on voimassa automaattisesti 12 kk vuosipäivästä.

Kaikki Sopimuksessa olevat hinnat ovat bruttomääräisiä lukuja, joihin ei sisälly arvonlisävero, käyttö-, myynti- tai vastaavaa veroa, joka siten lisätään soveltuvin osin laskuihin. Mikäli arvonlisäveron tai muiden julkisten maksujen suuruus tai kantoperuste muuttuu joko säädösmuutosten tai verotuskäytännön muuttumisen vuoksi, muuttuvat myös Palvelujen verolliset hinnat vastaavasti. Laskutusvaluutta on euro. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan kaikkia soveltuvia verolakeja.

Toimittajalla on oikeus hinnan korotukseen. Toimittajan on ilmoitettava mahdollisesta hinnankorotuksesta 45 päivää ennen uuden hinnaston voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus olla hyväksymättä korotus ja tällä perusteella irtisanoa sopimus ennen sopimuksessa mainittua irtisanomisaikaa. Hinnankorotuksen vuoksi ei sopimusta tarvitse muuttaa kirjallisesti.

10. Muut ehdot

Sopimusta ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman molempien hyväksyntää.

Sopimus on kokonaisuus eikä siitä voida irrottaa yhtä osaa neuvottelematta kustannusrakennetta uudestaan.

Sopimusta voidaan muuttaa vain molempien osapuolien kirjallisella yhteisymmärryksellä.

11. Soveltuva laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksen tulkintaa tai täyttämistä koskevat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Sopijapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei löydetä ratkaisua, ratkaisee erimielisyydet ensimmäisenä oikeusasteena Oulun käräjäoikeus.

Edut ovat nyt Cardulla. Eivät kortilla.